Band 88
Jösners Töns vertällt 

Jösners Töns vetällt Vreden

Inhalt


Vorwort                                                                                       
Vörnewegg                                                                                 
Utt mien Lääwen un utt miene Famillje
Utt mien Lääwen
Vader häff’t sägg
Ick dröff
Ne verflicksten Dagg för Jösners Dina
„Backe, backe Kuchen“
Denn hilligen Hahn van Ollismann
Vreenske Karmisse
Utt de ollen Tieden
Dat Peerd bi de Buurn in de vergangene Tied
De olle Schooltied in de Buurschup Wennewick in’t Ächterkapsel van Vreene
Buuren-Froulöö frooger
Noabers, de wann gar nich wied, bi Pleseer un Noot in olle Tied
„Unna kümp“
Ohme Hennerk un seine Uulenspeegelereijen
Meeggossen Bernd
Landlööpers, Tippelbröers, Schoijers un Herümlööpers
Geburtstage, Brudlachten, Jubiläen
Magister Elling – 60 Joahr
Dat 75-jöahrige
O watt, o watt!
80 Joahr
Schippers Bernd wött 100 Joahr
Brudlachtsnöögen
„Tweespänning“
To de Silwer-Brudlachte van Toni un Heinz Wilbring
To ’t Inschadd’n in’t Öllerhuss
Äier-Jubiläums-Pröätken
Volks-Wieshäiten, Spröckskes, Rieme, Gebääde
Lachen und Singen 81 Fröjde un Humor
Bückwaiten-Sinn-Spröckskes
Landlööpige Uttdrücke utt usse Büürte
Achtergründiges utt’t olle Buurnhuss
Volks-Wieshäiten un andere Spröckskes
N paar Paarungen
Denn kläinen Geernegroot
De Buuren-Littenij
Watt’n Spill, watt’n Spill in usse Tied!
Platt, dat is noch watt!
Eers starwen . . . un dann vearwen?
Wintertagg – Mäidagg, Stillen Frijdagg – Poasken
Erntedank
Mama – Mami – Moder
Hohnerpröätken
Christ
An Sünte-Kloas
Bääden vör’t „Moosääten“
Advent“ – Watt hätt dat?
Advents-Leed
Hochtiedstoafel-Gebääd to de Brudlachte
Dischgebäät
Döhnkes
Allerläj kläin Gräj
Nachtuhlerijen
Dat schwoore Grummelschuur
De Buur un sien nijen Knecht
Schmuggelgeschichte up’t Oldenkotte
Nich up de Mund follne
Ne Vreensken Buur mett ’ne Bulle noa Möönster
Pleseerige Dinge 134 Gardinenprääke, Berrrekaste un Stöwweken
Plattdütschke Leedkes un Pröätkes